Strona główna > Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

WARUNKI PRZYJĘCIA
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 01.03.2024 rozpoczął się nabór do klas Branżowej Szkoły I Stopnia

1. W szkole branżowej kształcimy w zawodach:
     - kucharz
     - piekarz
     - cukiernik
     - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
     - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2. O przyjęcie do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy:

    - ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej
    - posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    - nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
      zawodu w wybranym zawodzie.


3. Termin składania dokumentów od 1.03.2024 r.  Wymagane dokumenty:

    - orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
    - podanie o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód)
    - zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki
      zawodu 
w wybranym zawodzie.

4. W dniach od 28 czerwca 2024 r. uczeń ma obowiązek dostarczenia do szkoły:

    - potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia ośmioletniej
      szkoły podstawowej

    - zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
    - 1 fotografię,
    - kartę zdrowia,
    - PESEL

5. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. Praktyki uczniowie znajdują we własnym zakresie. Praktyczna nauka zawodu dla kierunku Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej jest organizowana przez szkołę, jest realizowana w Hotelu Kotarz Spa & Wellness w Brennej oraz w Pensjonacie Hawana w Brennej. Uczniowie otrzymują zwrot kosztów za dojazd do miejsca praktyk.

6. Szkoła prowadzi również nabór do
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 WARUNKI PRZYJĘCIA 
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Termin składania dokumentów od 1 marca 2024r.
    Wymagane dokumenty:

  - orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - podanie o przyjęcie do szkoły

2. Do 23 sierpnia 2024 r. należy dostarczyć do szkoły:
  - świadectwo promocyjne z roku szkolnego 2023/2024 (od ukończenia klasy I)
  - 1 fotografie,
  - kartę zdrowia,
  - PESEL
Szkoła prowadzi rekrutację uczniów do szkoły podstawowej do:

 - klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
   i znacznym, 
z autyzmem, ze sprzężeniami
 - klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 - klas dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera,
   z normą intelektualną z afazją

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wskazujące specjalną formę kształcenia.

wolne miejsca - rekrutacja